👻

Τραβλιζω

Tags: τραβλίζω, γρήγορα, ευυυχχαριστω, μμμεεεε, δδιιιννεττε

Αποστολέας: Ανώνυμος

δυο άτομα που τραυλίζουν βάζουν στοίχημα ποιος θα αγοράσει τσιγάρα πιο γρήγορα, ξεκινάει ο πρώτος μουυυυυυ δινννεεεττεεεεε εεννννααααα μμμμμααααλλλλλμμμμμπππορρροο ευυυχχαριστω και γυρνάει γρήγορα σπίτι

O δεύτερος μου δδιιιννεττε εεννννααα μμμμαλλλμποορροοο και τον ρωτάει ο περιπτεράς μαλακό η σκληρό και του λει μμμεεεε γγγγααμμμιιιισσσεεεςςς μμμμλλλααακκκααα!!